۱۸ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «weather_dargaz» ثبت شده است

گزارش هفتگی موقعیت آب و هوایی شهرستان درگز

گزارش هواشناسی شهرستان درگز:  گزارش هواشناسی درگز به صورت هفتگی هر هفته روز جمعه در این سایت منتشر خواهد شد - موقعیت آب و هوایی درگز در هفته آینده -  امروز جمعه به تاریخ   0602۱۳۹۲✓ شنبه: متوسط دما در روز برابر است با 25 درجه سانتیگراد و آسمان در طول روز شنبه آفتابی و صاف گزارش شده است. و در طول شب نیز متوسط دمای هوا 12 درجه و آسمان ابری و احتمال بارش های جزئی و پراکنده خواهد بود.


✓ یکشنبهمتوسط دما در روز برابر است با 23 درجه سانتیگراد و آسمان در طول روز یکشنبه صاف و آفتابی گزارش شده است. و در طول شب نیز متوسط دمای هوا 10 درجه و آسمان شهرمان همچون روز صاف و بدون ابر خواهد بود.


✓ دوشنبهمتوسط دما در روز برابر است با 27 درجه سانتیگراد و آسمان در طول روز دوشنبه صاف و بدون ابر گزارش شده است. و در طول شب نیز متوسط دمای هوا 14 درجه و آسمان صاف تا کمی ابری و بدون باران خواهد بود.


✓ سه شنبهمتوسط دما در روز برابر است با 29 درجه سانتیگراد و آسمان در طول روز سه شنبه به صورت صاف و آفتابی گزارش شده است. و در طول شب نیز متوسط دمای هوا 14 درجه و هوا صاف و مهتابی خواهد بود


✓ چهارشنبهمتوسط دما در روز برابر است با 31 درجه سانتیگراد و در طول روز چهارشنبه مججدا هوا صاف و آفتابی خواهد بود. و در طول شب نیز متوسط دمای هوا 15 درجه و آسمان نیز صاف و بدون ابر است


✓ پنج شنبهمتوسط دما در روز برابر است با 33 درجه سانتیگراد و آسمان در طول روز پنج شنبه کاملا ابری گزارش شده است و در طول شب متوسط دمای هوا 17 درجه خواهد بود اما آسمانی کاملا ابری را تجربه خواهیم کرد


✓ جمعه: متوسط دما در روز برابر است با 33 درجه سانتیگراد و آب و هوا در طول روز آسمان صاف و بدون ابر گزارش شده است و در شب دمای هوا 16 درجه خواهد بود و در آسمان نیز صاف و مهتابیستصفحه اختصاصی گزارش هواشناسی شهرستان درگز

آب و هوای شهرستان درگز در هفته اول اردیبهشت

گزارش هواشناسی شهرستان درگز:  گزارش هواشناسی درگز به صورت هفتگی هر هفته روز جمعه در این سایت منتشر خواهد شد - موقعیت آب و هوایی درگز در هفته آینده -  امروز جمعه به تاریخ   30۰۱ ۱۳۹۲

 


✓ شنبه: متوسط دما در روز برابر است با 25 درجه سانتیگراد و آسمان در طول روز شنبه ابری گزارش شده است. و در طول شب نیز متوسط دمای هوا 12 درجه و آسمان ابری خواهد بود.


✓ یکشنبهمتوسط دما در روز برابر است با 31 درجه سانتیگراد و آسمان در طول روز یکشنبه صاف تا کمی ابری گزارش شده است. و در طول شب نیز متوسط دمای هوا 16 درجه و آسمان شهرمان همچون روز صاف تا کمی ابری خواهد بود.


✓ دوشنبهمتوسط دما در روز برابر است با 27 درجه سانتیگراد و آسمان در طول روز دوشنبه صاف تا کمی ابری گزارش شده است. و در طول شب نیز متوسط دمای هوا 14 درجه و آسمان صاف تا کمی ابری و بدون باران خواهد بود.


✓ سه شنبهمتوسط دما در روز برابر است با 24 درجه سانتیگراد و آسمان در طول روز سه شنبه به صورت کاملا بارانی گزارش شده است. و در طول شب نیز متوسط دمای هوا 14 درجه و شدت باران افزایش خواهد یافت...


✓ چهارشنبهمتوسط دما در روز برابر است با 27 درجه سانتیگراد و در طول روز چهارشنبه بارش باران روز سه شنبه ادامه خواهد داشت اما از شدت آن کاسته خواهد شد. و در طول شب نیز متوسط دمای هوا 15 درجه و آسمان نیز صاف تا کمی ابری خواهد بود.


✓ پنج شنبهمتوسط دما در روز برابر است با 22 درجه سانتیگراد و آسمان در طول روز پنج شنبه کاملا ابری گزارش شده است و در طول شب متوسط دمای هوا 13 درجه خواهد بود اما آسمانی کاملا ابری را تجربه خواهیم کرد


✓ جمعه: متوسط دما در روز برابر است با 27 درجه سانتیگراد و آب و هوا در طول روز آسمان صاف تا کمی ابری گزارش شده است و در شب دمای هوا 11 درجه خواهد بود و در آسمان نیز صاف تا کمی ابری گزارش شده است


صفحه اختصاصی گزارش هواشناسی شهرستان درگز

اخبار هواشناسی شهرستان درگز

گزارش هواشناسی شهرستان درگز:  گزارش هواشناسی درگز به صورت هفتگی هر هفته روز جمعه در این سایت منتشر خواهد شد - موقعیت آب و هوایی درگز در هفته آینده -  امروز شنبه به تاریخ   23۰۱ ۱۳۹۲

 


✓ شنبه: متوسط دما در روز برابر است با 31 درجه سانتیگراد و آسمان در طول روز شنبه ابری گزارش شده است. و در طول شب نیز متوسط دمای هوا 17 درجه و آسمان ابری خواهد بود.


✓ یکشنبهمتوسط دما در روز برابر است با 24 درجه سانتیگراد و آسمان در طول روز یکشنبه کاملا بارانی گزارش شده است. و در طول شب نیز متوسط دمای هوا 15 درجه و آسمان شهرمان نسبت به روز بیشتر بارانی خواهد بود.


✓ دوشنبهمتوسط دما در روز برابر است با 20 درجه سانتیگراد و آسمان در طول روز دوشنبه ابری گزارش شده است و درطول روز باران هایی را نیز خواهیم داشت. و در طول شب نیز متوسط دمای هوا 11 درجه و آسمان کاملا ابری و بدون باران خواهد بود.


✓ سه شنبهمتوسط دما در روز برابر است با 24 درجه سانتیگراد و آسمان در طول روز سه شنبه آفتابی تا کمی ابری گزارش شده است. و در طول شب نیز متوسط دمای هوا 11 درجه و آسمان صاف تا کمی ابری خواهد بود.


✓ چهارشنبهمتوسط دما در روز برابر است با 27 درجه سانتیگراد و آسمان در طول روز چهارشنبه آفتابی و کمی ابری گزارش شده است. و در طول شب نیز متوسط دمای هوا 6 درجه و آسمان نیز ابری و در ساعاتی بارانی خواهد بود.


✓ پنج شنبهمتوسط دما در روز برابر است با 18 درجه سانتیگراد و آسمان در طول روز پنج شنبه آفتابی تا کمی ابری گزارش شده است و در طول شب متوسط دمای هوا 5 درجه خواهد بود اما آسمانی کاملا مهتابی را تجربه خواهیم کرد


✓ جمعه: متوسط دما در روز برابر است با 22 درجه سانتیگراد و آب و هوا در طول روز آسمان ابری گزارش شده است و در شب دمای هوا 9 درجه خواهد بود و در آسمان نیز ابری گزارش شده است


صفحه اختصاصی گزارش هواشناسی شهرستان درگز

گزارش هواشناسی شهرستان درگز

گزارش هواشناسی شهرستان درگز:  گزارش هواشناسی درگز به صورت هفتگی هر هفته روز جمعه در این سایت منتشر خواهد شد - موقعیت آب و هوایی درگز در هفته آینده -  امروز شنبه به تاریخ   16۰۱ ۱۳۹۲

 

گزارش هواشناسی درگز

✓ شنبه: متوسط دما در روز برابر است با 28 درجه سانتیگراد و آسمان در طول روز شنبه آفتابی تا کمی ابری گزارش شده است. و در طول شب نیز متوسط دمای هوا 13 درجه و آسمان صاف تاکمی ابری خواهد بود.


✓ یکشنبهمتوسط دما در روز برابر است با 29 درجه سانتیگراد و آسمان در طول روز یکشنبه آفتابی گزارش شده است. و در طول شب نیز متوسط دمای هوا 12 درجه و آسمان شهرمان صاف تا کمی ابری خواهد بود.


✓ دوشنبهمتوسط دما در روز برابر است با 30 درجه سانتیگراد و آسمان در طول روز دوشنبه صاف تا کمی ابری گزارش شده است. و در طول شب نیز متوسط دمای هوا 15 درجه و آسمان کاملا صاف خواهد بود.


✓ سه شنبهمتوسط دما در روز برابر است با 34 درجه سانتیگراد و آسمان در طول روز سه شنبه آفتابی و صاف گزارش شده است. و در طول شب نیز متوسط دمای هوا 17 درجه و آسمان صاف و مهتابی خواهد بود.


✓ چهارشنبهمتوسط دما در روز برابر است با 33 درجه سانتیگراد و آسمان در طول روز چهارشنبه آفتابی و صاف گزارش شده است. و در طول شب نیز متوسط دمای هوا 16 درجه و آسمان صاف و مهتابی خواهد بود.


✓ پنج شنبهمتوسط دما در روز برابر است با 28 درجه سانتیگراد و آسمان در طول روز پنج شنبه آفتابی تا کمی ابری گزارش شده است اما به مرور زمان مقدار ابرها بیشتر خواهد شد و در طول شب متوسط دمای هوا 15 درجه خواهد بود اما آسمانی کاملا بارانی را تجربه خواهیم کرد


✓ جمعه: متوسط دما در روز برابر است با 22 درجه سانتیگراد و آب و هوا در طول روز با بارش های پراکنده گزارش شده است و در شب دمای هوا 12 درجه خواهد بود بارندگی های پراکنده تا پایان ساعات این روز ادامه خواهد داشت.


صفحه اختصاصی گزارش هواشناسی شهرستان درگز

گزارش هواشناسی شهرستان درگز

گزارش هواشناسی درگز: گزارش هواشناسی درگز به صورت هفتگی هر هفته روز جمعه در این سایت منتشر خواهد شد - موقعیت آب و هوایی درگز در هفته آینده -  امروز شنبه به تاریخ ۰۹ \ ۰۱ \ ۱۳۹۲

 


قابل توجه دوستان باشد که این گزارشات دما در طول روز و شب همگی متوسط دما و موقعیت آب و هواییست و در طول تاریخ مورد اشاره هوا متغیر خواهد بود و دمای هوا معمولا از چیزی که اینجا گزارش می شود ممکن است کمی کمتر و یا بیشتر باشد. چرا که همینطور که در ذیل آمده است ما متوسط اینجا قرار می دهیم.


گزارش هواشناسی درگز

 

 شنبه: متوسط دما در شب ۱۱ درجه سانتیگراد خواهد بود و ما در شب این روز هوایی بارانی را تجربه خواهیم کرد و در این روز متوسط دما در طول روز ۲۴ درجه خواهد بود که طبق گزارش هواشناسی در روز شنبه ما بارندگی های پراکنده ای را خواهیم داشت و این بارندگی ها در شب شدت خواهند گرفت.

 

 یکشنبه: متوسط دما در شب ۷ درجه گزارش شده است و احتمالا ما در شب یک شنبه هوایی ابری داشته باشیم اما متوسط دما در طول روز ۱۸ درجه خواهد بود. و در طول روز بارندگی های کم و پراکنده ای نیز گزارش شده است.

 

 دوشنبه: متوسط دما در شب ۷ درجه و متوسط دما در طول روز ۲۰ درجه خواهد بود. در روز دوشنبه در طول روز هوایی صاف و بهاری و در طول شب نیز همچنین آسمانی مهتابی و آب و هوایی بهاری را تجربه خواهیم کرد

 

 سه شنبه: متوسط دما در شب ۸ درجه و متوسط دما در روز ۲۲ درجه خواهد بود. و در روز سه شنبه هفته آینده شهرستان درگز آسمان درگز در طول روز و شب کاملا صاف و بدون ابر گزارش شده است

 

 چهارشنبه: متوسط دمای شب ۷ درجه و متوسط دمای هوای روز ۲۴ درجه پیش بینی شده است. طبق گزارش هوا شناسی ما در طول روز چهارشنبه نیز در شب و روز هوایی کاملا صاف و بدون ابر خواهیم داشت

 

 پنج شنبه: متوسط دمای شب ۱۰ درجه خواهد بود و متوسط دمای روز ۲۴ درجه تخمین زده شده است. در پنج شنبه هفته آینده در طول روز و همچنین شب آسمان درگز مجددا صاف و بدون ابر خواهد بود

 

 جمعه: متوسط دمای شب ۱۲ درجه پیش بینی شده است و متوسط دما در طول روز ۲۶ درجه سانتیگراد خواهد بود. در این روز هوا در طول روز مجددا بدون ابر و بارش است اما در شب آسمان درگز ابرهای تازه را به خود خواهد دید


صفحه اختصاصی گزارش هواشناسی شهرستان درگز

اخبار هواشناسی شهرستان درگز

گزارش هواشناسی درگز: گزارش هواشناسی درگز به صورت هفتگی هر هفته روز جمعه در این سایت منتشر خواهد شد - موقعیت آب و هوایی درگز در هفته آینده -  امروز شنبه به تاریخ 25. 12. 1391

 

قابل توجه دوستان باشد که این گزارشات دما در طول روز و شب همگی متوسط دما و موقعیت آب و هواییست و در طول تاریخ مورد اشاره هوا متغیر خواهد بود و دمای هوا معمولا از چیزی که اینجا گزارش می شود یا کمتر و یا بیشتر است. چرا که همینطور که در ذیل آمده است ما متوسط دما را اعلام می کنیم.


گزارش هواشناسی درگز

 

 شنبه: متوسط دما در شب 6 درجه سانتیگراد و متوسط دما در روز 23 درجه خواهد بود. در روز اول هفته آینده در شهرستان درگز طبق گزارش سایت هواشناسی طی روز و شب آسمان صاف تا کمی ابری خواهد بود.

 

 یک شنبه: متوسط دما در شب 10 درجه و متوسط دما در طول روز 19 درجه خواهد بود. در یک شنبه هفته آینده در طول روز هوا آفتابی و در طول شب هوا کاملا ابری گزارش شده است

 

 دوشنبه: متوسط دما در شب 15 درجه و متوسط دما در طول روز 25 درجه خواهد بود. در روز دوشنبه در طول روز هوایی صاف تا کمی ابری خواهد بود و در طول شب هوا کاملا ابری و بدون بارش گزارش شده است

 

 سه شنبه: متوسط دما در شب 6 درجه و متوسط دما در روز 19 درجه خواهد بود. در روز سه شنبه هفته آینده شهرستان درگز آسمان درگز در طول روز و شب کاملا ابری به همراه بارش باران گزارش شده است که این باران ها در شب شدت بیشتری خواهند گرفت

 

 چهارشنبه: متوسط دمای شب 4 درجه و متوسط دمای هوای روز 11 درجه پیش بینی شده است. طبق گزارش هوا شناسی ما در طول روز چهارشنبه هوایی کاملا ابری به همراه بارش های پراکنده و در شب آسمانی ابری را پشت سر خواهیم گذارد

 

 پنج شنبه: متوسط دمای شب 10 درجه خواهد بود و متوسط دمای روز 22 درجه تخمین زده شده است. در پنج شنبه هفته آینده در طول روز و همچنین شب آسمان درگز ابری گزارش شده است اما در گزارش هواشناسی گزارشی از بارش باران و یا برف نیست.

 

 جمعه: متوسط دمای شب ۱۲ درجه پیش بینی شده است و متوسط دما در طول روز ۲۲ درجه سانتیگراد خواهد بود. در این روز پایانی هفته آینده هوای درگز در شب و روز آفتابی و تا کمی ابری خواهد بود که احیانا در ساعاتی از روز و شب ابرهای سیاه آسمان را کاملا خواهند پوشاند

 

صفحه اختصاصی انتشار اخبار هواشناسی درگز

اخبار هواشناسی شهرستان درگز


گزارش هواشناسی درگز: گزارش هواشناسی درگز به صورت هفتگی هر هفته روز جمعه در این سایت منتشر خواهد شد - موقعیت آب و هوایی درگز در هفته آینده -  امروز شنبه به تاریخ ۱۹. ۱۲. ۱۳۹۱

 

قابل توجه دوستان باشد که این گزارشات دما در طول روز و شب همگی متوسط دما و موقعیت آب و هواییست و در طول تاریخ مورد اشاره هوا متغیر خواهد بود و دمای هوا معمولا از چیزی که اینجا گزارش می شود یا کمتر و یا بیشتر است. چرا که همینطور که در ذیل آمده است ما متوسط دما را اعلام می کنیم. ضمنا ممکن است مثل برف اواخر هفته گذشته ما توده های هوایی گزارش نشده ای را نیز داشته باشیم که با توجه به اینکه ما یک هفته جلوتر این گزارشات را دریافت و منتشر می کنیم طبیعیست که گاها اینگونه موارد پیش خواهد آمد


گزارش هواشناسی درگز

 

 شنبه: متوسط دما در شب ۵ درجه سانتیگراد و متوسط دما در روز ۱۵ درجه خواهد بود. در روز اول هفته آینده در شهرستان درگز طبق گزارش سایت هواشناسی آسمان آفتابی تا کمی ابری خواهد بود.

 

 یک شنبه: متوسط دما در شب ۸ درجه و متوسط دما در طول روز ۲۲ درجه خواهد بود. در یک شنبه هفته آینده در طول روز هوا آفتابی تا کمی ابری و در طول شب هوا ابری گزارش شده است

 

 دوشنبه: متوسط دما در شب ۹ درجه و متوسط دما در طول روز ۱۸ درجه خواهد بود. در روز دوشنبه در طول روز هوایی ابری به همراه بارش باران گزارش شد و در طول شب هوا کاملا ابری و بدون بارش گزارش شده است

 

 سه شنبه: متوسط دما در شب ۱۱ درجه و متوسط دما در روز ۲۰ درجه خواهد بود. در روز سه شنبه هفته آینده شهرستان درگز آسمان درگز در طول روز آفتابی تا کمی ابری خواهد بود و در طول شب هوایی صاف و مهتابی را در آسمان شهرمان خواهیم داشت

 

 چهارشنبه: متوسط دمای شب ۱۵ درجه و متوسط دمای هوای روز ۲۶ درجه پیش بینی شده است. طبق گزارش هوا شناسی ما در طول روز چهارشنبه هوایی آفتابی تا کمی ابری و در شب نیز آسمانی صاف تا کمی ابری را پشت سر خواهیم گذارد

 

 پنج شنبه: متوسط دمای شب ۱۵ درجه خواهد بود و متوسط دمای روز ۲۸ درجه تخمین زده شده است. در پنج شنبه هفته آینده در طول روز آسمان درگز کاملا ابری به همراه باران های مقطعی خواهد بود و در طول شب هوایی صاف تا کمی ابری را تجربه خواهیم کرد

 

 جمعه: متوسط دمای شب ۱۲ درجه پیش بینی شده است و متوسط دما در طول روز ۲۲ درجه سانتیگراد خواهد بود. در این روز پایانی هفته آینده هوای درگز در شب و روز هوا کاملا ابری گزارش شده است و در این 24 ساعت باران های پراکنده ای نیز شهرستان درگز را آبیاری خواهد کرد

 

صفحه اختصاصی انتشار اخبار هواشناسی درگز

اخبار هواشناسی شهرستان درگز

 

گزارش هواشناسی درگز: گزارش هواشناسی درگز به صورت هفتگی هر هفته روز جمعه در این سایت منتشر خواهد شد - موقعیت آب و هوایی درگز در هفته آینده امروز به تاریخ ۱۲. ۱۲. ۱۳۹۱

 

گزارش هواشناسی درگز

 

 شنبه: متوسط دما در شب ۹ درجه سانتیگراد و متوسط دما در روز ۲۷ درجه خواهد بود. در روز اول هفته آینده در شهرستان درگز طبق گزارش سایت هواشناسی آسمان آفتابی تا کمی ابری خواهد بود. که در ساعاتی از روز ابرها آسمان شهرمان را کاملا خواهند پوشاند

 

 یک شنبه: متوسط دما در شب ۱۰ درجه و متوسط دما در طول روز ۱۹ درجه خواهد بود. در این روز هفته آینده هوای کاملا ابری به همراه بارش باران های پراکنده گزارش شده است

 

 دوشنبه: متوسط دما در شب ۱۸ درجه و متوسط دما در طول روز ۲۸ درجه خواهد بود. در روز دوشنبه هوایی آفتابی خواهیم داشت که البته در ساعاتی در روز ابرهایی آسمان را کاملا خواهد پوشاند

 

 سه شنبه: متوسط دما در شب ۱۱ درجه و متوسط دما در روز ۲۹ درجه خواهد بود. در روز سه شنبه هفته آینده شهرستان درگز نیز مانند روز قبل هوایی آفتابی خواهیم داشت که البته در ساعاتی در روز ابرهایی آسمان را کاملا خواهد پوشاند

 

 چهارشنبه: متوسط دمای شب ۴ درجه و متوسط دمای هوای روز ۱۴ درجه پیش بینی شده است. طبق گزارش هوا شناسی ما در روز چهارشنبه آسمانی کاملا ابری و بارانی را تجربه خواهیم کرد.

 

 پنج شنبه: متوسط دمای شب ۲- درجه خواهد بود و متوسط دمای روز ۱۰ درجه تخمین زده شده است. در این روز هم مانند روز چهارشنبه هوا کاملا ابری با بارش های پراکنده گزارش شده است

 

 جمعه: متوسط دمای شب ۴- درجه پیش بینی شده است و متوسط دما در طول روز ۶ درجه سانتیگراد خواهد بود. در این روز آسمان درگز آسمانی آفتابی تا کمی ابری خواهد بود

 

صفحه اختصاصی انتشار اخبار هواشناسی درگز

گزارش هفتگی موقعیت آب و هوایی شهرستان درگز

 

گزارش هواشناسی درگز: گزارش هواشناسی درگز به صورت هفتگی هر هفته روز جمعه در این سایت منتشر خواهد شد - موقعیت آب و هوایی درگز در هفته آینده امروز به تاریخ ۰۴. ۱۲. ۱۳۹۱

 

گزارش هواشناسی درگز

 

 شنبه: متوسط دما در شب ۹ درجه سانتیگراد و متوسط دما در روز ۲۱ درجه خواهد بود. در روز اول هفته آینده در شهرستان درگز طبق گزارش سایت هواشناسی آسمان ابری و بدون خوشید خواهد بود.

 

 یک شنبه: متوسط دما در شب ۷ درجه و متوسط دما در طول روز ۱۷ درجه خواهد بود. در این روز هفته آینده هوای کاملا ابری به همراه بارش باران های پراکنده و جزئی گزارش شده است

 

 دوشنبه: متوسط دما در شب ۱ درجه و متوسط دما در طول روز ۱۰ درجه خواهد بود. در روز دوشنبه آسمان درگز ابری خواهد بود و بارش های بارانی نیز در این روز شهرستان درگز را آبیاری خواهند کرد

 

 سه شنبه: متوسط دما در شب ۱- درجه و متوسط دما در روز ۱۰ درجه خواهد بود. در روز سه شنبه هفته آینده شهرستان درگز نیز مانند روز قبل هوا بارانی و آسمان ابری خواهد بود

 

 چهارشنبه: متوسط دمای شب ۴ درجه و متوسط دمای هوای روز ۱۲ درجه پیش بینی شده است. طبق گزارش هوا شناسی ما در روز چهارشنبه آسمانی کاملا آفتابی و بدون ابر و باران خواهیم داشت.

 

 پنج شنبه: متوسط دمای شب ۱۰ درجه خواهد بود و متوسط دمای روز ۱۸ درجه تخمین زده شده است. در این روز هم مانند روز چهارشنبه هوا آفتابی خواهد بود البته در این روز ابرهایی قرار است مجددا به آسمان درگز ورود کند و آسمان این روز آفتابی تا کمی ابری خواهد بود

 

 جمعه: متوسط دمای شب ۸ درجه پیش بینی شده است و متوسط دما در طول روز ۲۰ درجه سانتیگراد خواهد بود. در این روز آسمان مثل روز قبل آفتابی تا کمی ابر خواهد بود با این تفاوت که ابرهای بیشتری آسمان را خواهد گرفت

صفحه اختصاصی انتشار اخبار هواشناسی درگز

گزارش هوا شناسی درگز


گزارش هواشناسی درگز: در این مطلب گزارشی از موقعیت آب و هوایی شهرستان درگز در هفته آینده خدمت دوستان ارائه می شود. امروز 28. 11. 1391


 گزارش هواشناسی درگز

 
شنبه: متوسط دما در شب ۴ درجه سانتیگراد و متوسط دما در روز 20 درجه خواهد بود. در روز اول هفته آینده در شهرستان درگز طبق گزارش سایت هواشناسی هوا کاملا آفتابی خواهد بود

 یک شنبه: متوسط دما در شب ۳ درجه و متوسط دما در طول روز 16 درجه خواهد بود. در این روز هفته آینده هوای کاملا ابری به همراه بارش باران گزارش شده است

 دوشنبه: متوسط دما در شب 3 درجه و متوسط دما در طول روز 14 درجه خواهد بود. در روز دوشنبه آسمان درگز ابری خواهد بود که احتمالا در اکثرا ساعات این روز ما خورشید را پشت ابرها خواهیم داشت

 سه شنبه: متوسط دما در شب 4 درجه و متوسط دما در روز ۱6 درجه خواهد بود. در روز سه شنبه هفته آینده شهرستان درگز هوایی ابری را تجربه خواهیم کرد

 چهارشنبه: متوسط دمای شب 3 درجه و متوسط دمای هوای روز 16 درجه پیش بینی شده است. طبق گزارش هوا شناسی ما در روز چهارشنبه آسمانی ابری و  لحظاتی آفتابی خواهیم داشت که در ساعاتی از روز احتمال بارندگی نیز گزارش شده است.

 پنج شنبه: متوسط دمای شب ۳ درجه خواهد بود و متوسط دمای روز 12 درجه تخمین زده شده است. در این روز هم مانند روز چهارشنبه هوا ابری و با بارش های پراکنده همراه خواهد بود

 جمعه: متوسط دمای شب ۳ درجه پیش بینی شده است و متوسط دما در طول روز 8 درجه سانتیگراد خواهد بود. در روز جمعه ی هفته آینده احتمالا باید ابرها کم کم از آسمان رخت ببندند و آسمانی آفتابی را تجربه کنیم اما در ساعاتی از روز باز هم خورشید باید کاملا پشت ابر باشد

 

صفحه اختصاصی انتشار اخبار هواشناسی درگز

اعلام وضعیت آب و هوا در هفته آینده درگز

اعلام وضعیت آب و هوا در هفته آینده درگز - هفته چهارم بهمن ماه هزار و سیصد و نود و یک

 

با عرض پوزش به خاطر تاخیر در اعلام آب و هوای این هفته

 

گزارش هواشناسی درگز

 

 

و اما آب و هوای درگز در هفته چهارم بهمن ماه سال جاری 

شنبه: متوسط دما در شب ۳ درجه سانتیگراد و متوسط دما در روز ۱۶ درجه خواهد بود. در روز اول هفته آینده در شهرستان درگز طبق گزارش سایت هواشناسی هوا ابری خواهد بود

 

یک شنبه: متوسط دما در شب ۰ درجه و متوسط دما در طول روز ۱۳ درجه خواهد بود. در این روز هفته آینده هوای کاملا ابری گزارش شده است

 

دوشنبه: متوسط دما در شب 2 درجه و متوسط دما در طول روز ۱۴ درجه خواهد بود. در روز دوشنبه آسمان درگز آفتابی و در ساعت هایی ابری خواهد بود

 

سه شنبه: متوسط دما در شب 4 درجه و متوسط دما در روز 16 درجه خواهد بود. در روز سه شنبه هفته آینده شهرستان درگز هوایی کاملا آفتابی با ابرهای پراکنده را تجریه خواهیم کرد

 

چهارشنبه: متوسط دمای شب 6 درجه و متوسط دمای هوای روز 16 درجه پیش بینی شده است. طبق گزارش هوا شناسی ما در روز چهارشنبه آسمانی آفتابی و ابری خواهیم داشت که در احتمالا در ساعاتی از روز هوا کاملا ابری بشود

 

پنج شنبه: متوسط دمای شب -1 درجه خواهد بود و متوسط دمای روز 12 درجه تخمین زده شده است. در این روز هم هوا ابری خواهد بود و حتی بارش های پراکنده نیز گزارش شده است

 

جمعه: متوسط دمای شب 2 درجه پیش بینی شده است و متوسط دما در طول روز 14 درجه سانتیگراد خواهد بود. در روز جمعه ی هفته آینده احتمالا باید هوایی آفتابی را تجربه کنیم

 

با آرزوی موفقیت و بهروزی برای تمام همشهریان عزیز

گزارش هوا شناسی درگز در هفته سوم بهمن ماه

موقعیت آب و هوایی درگز در روزهای مختلف هفته آینده از سایت گزارش هواشناسی جهانی

 

گزارش هواشناسی درگز

 

 با توجه به گزارش های هواشناسی که ما از سایت هواشناسی استخراج می کنیم و اینجا به صورت هفتگی ارائه می کنیم مشاهده می گردد که توده های هوایی طبق گزارش دقیق اتفاق می افتند و این موضوع ما را در صحت این گزارشات مطمئن می کند و از مفید بودن این گزارش هواشناسی امیدوار. اما بعضا اختلافات جزئی در دما و یا میزان بارش ها نیز در این گزارشات دیده می شود که کاملا طبیعیست و امیدواریم دوستان به بزرگی خود گذشت کنند. به خاطر اینکه ما معمولا گزارش هوای مثلا ششمین روز آینده را هم منتشر می کنیم ممکن است تغییراتی اتفاق بیفتند که گاها دمای اعلام شده دو درجه بالاتر و یا پایین تر باشد و یا اینکه برف گزارش شده به صورت باران بارش داشته باشد. اما اینطور که در گزارشات چند هفته گذشته دیدیم اتفاقا این گزارشات هواشناسی صحیح و مفید هستند. موفق باشید

 

 

و اما آب و هوای درگز در هفته سوم بهمن ماه سال جاری

 

شنبه: متوسط دما در شب ۴ درجه سانتیگراد و متوسط دما در روز ۱۴ درجه خواهد بود. در روز اول هفته آینده در شهرستان درگز طبق گزارش سایت هواشناسی هوا ابری خواهد بود

 

یک شنبه: متوسط دما در شب ۳ درجه و متوسط دما در طول روز ۱۱ درجه خواهد بود. در این روز هفته آینده هوای کاملا ابری به همراه بارش باران گزارش شده است

 

دوشنبه: متوسط دما در شب ۱ درجه و متوسط دما در طول روز ۱۰ درجه خواهد بود. در روز دوشنبه آسمان درگز آفتابی و ابری خواهد بود که احتمالا در اکثرا ساعات این روز ما خورشید را پشت ابرها خواهیم داشت

 

سه شنبه: متوسط دما در شب ۲- درجه و متوسط دما در روز ۱۴ درجه خواهد بود. در روز سه شنبه هفته آینده شهرستان درگز هوایی کاملا آفتابی و خوب را تجریه خواهیم کرد

 

چهارشنبه: متوسط دمای شب ۵ درجه و متوسط دمای هوای روز ۱۷ درجه پیش بینی شده است. طبق گزارش هوا شناسی ما در روز چهارشنبه آسمانی آفتابی خواهیم داشت که در ساعاتی در روز ابرهایی که خورشید را کاملا خواهند پوشاند نیز گزارش شده است

 

پنج شنبه: متوسط دمای شب ۳ درجه خواهد بود و متوسط دمای روز ۱۶ درجه تخمین زده شده است. در این روز هم مانند روز چهارشنبه هوا ابری خواهد بود

 

جمعه: متوسط دمای شب ۳ درجه پیش بینی شده است و متوسط دما در طول روز ۱۵ درجه سانتیگراد خواهد بود. در روز جمعه ی هفته آینده احتمالا باید ابرها کم کم از آسمان رخت ببندند و آسمانی آفتابی را تجربه کنیم

 

موفق و بهروز و سلامت و سربلند باشید

 

صفحه اختصاصی انتشار اخبار هواشناسی درگز

گزارش هوا شناسی درگز در هفته دوم بهمن ماه

موقعیت آب و هوایی درگز در روزهای مختلف هفته آینده در سایت گزارش هواشناسی جهانی

 

گزارش هواشناسی درگز

 

 

آب و هوای درگز در هفته دوم بهمن ماه سال هزار و سیصد و نود و یک

شنبه: متوسط دما در شب ۶ درجه سانتیگراد و متوسط دما در روز ۱۸ درجه خواهد بود. در روز اول هفته آینده در شهرستان درگز طبق گزارش سایت هواشناسی هوا کاملا ابری خواهد بود

یک شنبه: متوسط دما در شب ۷ درجه و متوسط دما در طول روز ۱۶ درجه خواهد بود. در این روز کم کم ابرها از آسمان رخت بر خواهند بست و ما هوایی آفتابی را تجربه خواهیم کرد

دوشنبه: متوسط دما در شب ۷ درجه و متوسط دما در طول روز ۱۸ درجه خواهد بود. در روز دوشنبه آسمان درگز آفتابی تا کمی ابری خواهد بود

سه شنبه: متوسط دما در شب ۸ درجه و متوسط دما در روز ۱۸ درجه خواهد بود. در روز سه شنبه هفته آینده شهرستان درگز هوایی کاملا آفتابی و خوب را تجریه خواهیم کرد

چهارشنبه: متوسط دمای شب ۳ درجه و متوسط دمای هوای روز ۱۳ درجه پیش بینی شده است. طبق گزارش هوا شناسی ما در روز چهارشنبه آسمانی آفتابی خواهیم داشت که در ساعاتی در روز ابرها و بارش های پارکنده  و بسیار گذرا نیز گزارش شده است

پنج شنبه: متوسط دمای شب ۱ درجه خواهد بود و متوسط دمای روز ۴ درجه تخمین زده شده است. در این روز درجه هوا به یکباره به شدت کاهش خواهد داشت و هوا کاملا ابری و بدون خورشید خواهد بود

جمعه: متوسط دمای شب صفر درجه پیش بینی شده است و متوسط دما در طول روز ۳ درجه سانتیگراد خواهد بود. در روز جمعه ی هفته آینده همچنان هوای درگز ابری و بدون آفتاب خواهد بود. حتی طبق گزارش سایت هواشناسی بارش های جزئی برف را نیز در این روز می بایست تجربه کرد که با این تفاصیل روز جمعه هفته آینده سردترین روز هفته آینده خواهد بود

 

هفته دوم بهمن ماه خوبی را برای تمام شما همشهریان عزیز آرزو می کنم

 

موفق و بهروز و سلامت و سربلند باشید

 

صفحه اختصاصی انتشار اخبار هواشناسی درگز

گزارش هوا شناسی درگز در هفته اول بهمن ماه

موقعیت آب و هوایی درگز در روزهای مختلف هفته آینده در سایت گزارش هواشناسی جهانی


گزارش هواشناسی درگز

 

آب و هوای درگز در هفته اول بهمن ماه سال هزار و سیصد و نود و یک

شنبه: متوسط دما در شب 2 درجه سانتیگراد و متوسط دما در روز 12 درجه خواهد بود. در روز اول هفته آینده در شهرستان درگز هوا آفتابی تا کمی ابری خواهد بود 

یک شنبه: متوسط دما در شب 5 درجه و متوسط دما در طول روز 15 درجه خواهد بود. در این روز هوا گرمتر از روز قبل خواهد بود و کم کم ابرها از آسمان رخت بر خواهند بست

دوشنبه: متوسط دما در شب 0 درجه و متوسط دما در طول روز 13 درجه خواهد بود. در روز دوشنبه هواس زیاد سردی رو نخواهیم داشت اما سایت هواشناسی گزارش بارش باران داده

سه شنبه: متوسط دما در شب 3 درجه و متوسط دما در روز 12 درجه خواهد بود. در روز سه شنبه هفته آینده شهرستان درگز هوایی کاملا آفتابی و خوب را تجریه خواهیم کرد

چهارشنبه: متوسط دمای شب 6 درجه و متوسط دمای هوای روز 16 درجه پیش بینی شده است. طبق گزارش هوا شناسی ما در روز چهارشنبه آسمانی آفتابی خواهیم داشت که ابرهایی را نیز در گوشه های مختلف خود جای داده است

پنج شنبه: متوسط دمای شب 2 درجه خواهد بود و متوسط دمای روز 13 درجه تخمین زده شده است. در این روز هوای خوب و آسمانی کاملا آفتابی را خواهیم دید

جمعه: متوسط دمای شب در روز آخر هفته 4 درجه پیش بینی شده است و متوسط دما در طول روز 13 درجه سانتیگراد خواهد بود. در روز جمعه ی هفته آینده همچنان هوای درگز آفتابی خواهد بود اما باز هم قرار است عبور توده های ابر را در آسمان ببینیم

 

هفته آینده خوبی را برای تمام شما همشهریان عزیز آرزو می کنم

 

موفق و پیروز سربلند باشید

 

صفحه اختصاصی انتشار اخبار هواشناسی درگز

آب و هوای درگز در هفته چهارم دی ماه

موقعیت آب و هوایی درگز در روزهای مختلف هفته آینده در گزارش هواشناسی جهانی


گزارش هواشناسی درگز

 

آب و هوای درگز در هفته چهارم دی ماه:

شنبه: متوسط دما در شب 5- درجه سانتیگراد و متوسط دما در روز 5 درجه خواهد بود. در روز اول هفته آینده در شهرستان درگز هوا آفتابی خواهد بود و ما انشاالله ابری را در آسمان نخواهیم دید

یک شنبه: متوسط دما در شب 2- درجه و متوسط دما در طول روز 8 درجه خواهد بود. در این روز هوا گرمتر از روز قبل خواهد بود و آسمانی کاملا آفتابی خواهیم داشت

دوشنبه: متوسط دما در شب 2- درجه و متوسط دما در طول روز 10 درجه خواهد بود. در روز دوشنبه باز هم هوا گرمتر از روزهای قبل خواهد بود و اما آسمان و آفتاب ابرهایی را هم به خود خواهد دید. در این روز باید هوا آفتابی تا کمی ابری باشد

سه شنبه: متوسط دما در شب 7- درجه و متوسط دما در روز 2 درجه خواهد بود. در روز سه شنبه هفته آینده شهرستان درگز هوایی سرد و ابری را تجربه خواهد کرد که ضمنا برف و باد هم به مقدار جزئی گزارش شده است

چهارشنبه: متوسط دمای شب 5- درجه و متوسط دمای هوای روز 2 درجه پیش بینی شده است. طبق گزارش هوا شناسی ما در روز چهارشنبه هوایی کاملا ابری را تجریه خواهیم کرد و خورشید این روز پشت ابرها پنهان خواهد بود

پنج شنبه: متوسط دمای شب 1- درجه خواهد بود و متوسط دمای روز 10 درجه تخمین زده شده است. در این روز هوا نسبت به روز قبل گرم تر است اما آسمان همچنان ابری و بدون خورشید است.

جمعه: متوسط دمای شب در روز آخر هفته 1- درجه پیش بینی شده است و متوسط دما در طول روز 9 درجه سانتیگراد خواهد بود. در روز جمعه ی هفته آینده همچنان هوای درگز ابری است اما از شدت ابرها کاسته خواهد شد و هوا به اصطلاح آفتابی تا کمی ابری خواهد بود

 

با آرزوی موفقیت برای شما. چنانچه نیازی به هر سوال و گزارشی از وضعیت آب و هوایی هر نقطه داشتید می توانید در بخش دیدگاه ها سوال کنید

 

موفق و پیروز سربلند باشید

 

صفحه اختصاصی انتشار اخبار هواشناسی درگز

اخبار هواشناسی شهرستان درگز

موقعیت آب و هوایی درگز در روزهای مختلف هفته آینده در گزارش هواشناسی جهانی

 

گزارش هواشناسی درگز

 

این سومین هفته است که قصد داریم موقعیت آب و هوایی درگز را برای بازدیدکنندگان قلم یاز شرح دهیم... در دو هفته قبل مشاهده کردیم که این هواشناسی بسیار دقیق است و به جز چند درجه اختلاف دمای بعضی روزها اختلاف دیگری مشاهده نگردیده است. انشاالله از این به بعد این روال را به صورت مستمر ادامه خواهیم داد و هر هفته در روز جمعه وضعیت آب و هوایی هفت روز آینده شهرمان درگز را منتشر و مطالعه خواهیم کرد...

 

آب و هوای درگز در هفته سوم دی ماه:

شنبه: متوسط دما در شب 1- درجه سانتیگراد و متوسط دما در روز 8 درجه خواهد بود. در روز اول هفته آینده در شهرستان درگز هوا خوب و آفتابی خواهد بود در عین حال در آسمان ابرهایی نیز دیده خواهد شد

یک شنبه: متوسط دما در شب -صفر- درجه و متوسط دما در طول روز 9 درجه خواهد بود. در این روز هوا گرمتر از روز قبل خواهد بود و باید دیگر ابرها را در آسمان نبینیم.

دوشنبه: متوسط دما در شب 2 درجه و متوسط دما در طول روز 11 درجه خواهد بود. در روز دوشنبه باز هم هوا گرمتر از روزهای قبل خواهد بود و آسمان کاملا آفتابی و صاف است

سه شنبه: متوسط دما در شب 2 درجه و متوسط دما در روز 11 درجه خواهد بود. همینطور که می بینیم دمای هوا در این روز دقیقا مثل روز قبلش اعلام شده است اما توده هایی از ابر نیز قرار است در این روز آسمان درگز را بپوشاند و ما در این روز آسمانی ابری و آفتابی خواهیم داشت. البته این ابرها نباید آنقدر زیاد باشند

چهارشنبه: متوسط دمای شب 2 درجه و متوسط دمای هوای روز 12 درجه پیش بینی شده است. طبق گزارش هوا شناسی ما در روز چهارشنبه هم آفتاب و هوای صافی را تجربه خواهیم کرد

پنج شنبه: متوسط دمای شب -صفر- درجه خواهد بود و متوسط دمای روز 7 درجه تخمین زده شده است. در این روز ما آمدن ابرها به آسمان را خواهیم داشت اما در روز احتمالا هوای آفتابی را داشته باشیم و این ابرها در شب آسمان و ماه شهرمان را خواهند پوشاند

جمعه: متوسط دمای شب در روز آخر هفته 6- درجه پیش بینی شده است و متوسط دما در طول روز 7 درجه سانتیگراد خواهد بود. در روز جمعه ی هفته آینده در طول روز هوای ابری را تجربه خواهیم کرد و طبق گزارش سایت هواشناسی ما از ساعات میانی این روز باراش برف را خواهیم داشت و این برف در شب باید شدت بیشتری را نسبت به طول روز داشته باشد. اما این بارش به مقدار زیادی گزارش نشده است که بتواند جاده ها را ببندد و یا اینکه به درد تفریح در اطراف شهر بخورد

 

چنانچه سوال و یا جزئیاتی از وضعیت آب و هوایی خاصی نیاز داشتید می توانید در بخش دیدگاه ها مطرح کنید. سوال شما بی جواب نخواهد ماند.

 

موفق و پیروز سربلند باشید

 

صفحه اختصاصی انتشار اخبار هواشناسی درگز

وضعیت آب و هوای درگز در هفته دوم دی ماه

موقعیت آب و هوایی درگز در روزهای مختلف هفته آینده در گزارش هواشناسی جهانی

 

گزارش هواشناسی درگز

 

همانطور که هفته قبل اعلام کردیم از این به بعد تصمیم گرفتم هر هفته روز جمعه وضعیت هواشناسی هفت روز آینده درگز رو در این سایت قرار بدم. با تواجه به اینکه این گزارش در هفته قبل آزمایشی بود اما دیدیم که تمام پیشبینی های سایت منبع ما (هواشناسی جهانی) دقیق از کار در میاد. به جز کمی تغییر دما که البته زیاد نیست. پس این کار رو ادامه خواهم داد و امیدوارم که برای مسافرین و همینطور همشهریان عزیز مفید واقع بشه.

 

آب و هوای درگز در هفته دوم دی ماه:

شنبه: متوسط دما در شب ۴ درجه سانتیگراد و متوسط دما در روز ۱۴ درجه خواهد بود. در روز اول هفته در شهرستان درگز هوا بسیار خوب و آفتابی خواهد بود.

یک شنبه: متوسط دما در شب ۲- درجه تخمین زده شده است و متوسط دما در روز نیز ۱۵ درجه سانتیگراد خواهد بود. در این روز نیز هوا آفتابی و بدون ابر اعلام شده است.

دوشنبه: متوسط دما در شب ۶- درجه و متوسط دما در طول روز ۵ درجه خواهد بود. در این روز هوا را سرد و مجددا برفی گزارش کرده اند و ما در روز دوشنبه هفته بعد احتمالا مجددا بارش برف را تجربه خواهیم کرد

سه شنبه: متوسط دما در شب ۶- درجه و متوسط دما در روز ۴ درجه خواهد بود اما در این روز برف باید به اتمام رسیده باشد و روز را دوباره با آفتاب آغاز خواهیم کرد اما همینطور که می بینید دمای هوا پایین است

چهارشنبه: متوسط دمای شب ۵- درجه و متوسط دمای هوای روز ۶ درجه پیش بینی شده است. طبق گزارش هوا شناسی ما در روز چهارشنبه هم آفتاب و هوای صافی را تجربه خواهیم کرد

پنج شنبه: متوسط دمای شب ۸- درجه خواهد بود و متوسط دمای روز ۲ درجه تخمین زده شده است. در این روز در ادامه روز قبل هوای صاف و آفتابی اعلام شده است

جمعه: متوسط دمای شب در روز آخر هفته ۷- درجه پیش بینی شده است و متوسط دما در طول روز ۲ درجه سانتیگراد خواهد بود. در روز جمعه ی هفته آینده نیز هوا آفتابیست اما در طول شب توده هایی از ابر آسمان شهرمان را خواهد گرفت تا ما هفته آینده را با توده های مختلف هوایی تجربه کنیم.

 

چنانچه سوال و یا جزئیاتی از وضعیت آب و هوایی خاصی نیاز داشتید می توانید در بخش دیدگاه ها مطرح کنید. سوال شما بی جواب نخواهد ماند.

 

موفق و پیروز سربلند باشید

 

صفحه اختصاصی انتشار اخبار هواشناسی درگز

وضعیت آب و هوای درگز در هفته اول دی ماه

موقعیت آب و هوایی درگز در روزهای مختلف هفته آینده در گزارش هواشناسی جهانی

 

گزارش هواشناسی درگز

این اطلاعات می تونه مسافرین و همشهری های عزیز رو در خیلی از تصمیم هاشون کمک کنه و اونها رو از وضعیت آب و هوای منطقه مطلع کنه و قطعا بسیار مفید خواهد بود. چنانچه این پیش بینی های سایت هواشناسی درست از آب دربیاد ما در سایت قلم یاز هر هفته در روز جمعه آب و هوای هفته بعد رو منتشر خواهیم کرد و امیدوارم مفید واقع بشه

شنبه: متوسط دما در شب 1- درجه سانتیگراد و متوسط دما در روز ۱۲ درجه خواهد بود. در روز اول هفته در شهرستان درگز احتمال بارندگی های پراکنده ای هست و هوای ابری نیز پیش بینی شده است

یک شنبه: متوسط دما در شب ۳- درجه تخمین زده شده است و متوسط دما در روز نیز ۷ درجه سانتیگراد خواهد بود. در این روز هوا به شدت ابری خواهد بود اما بارندگی خاصی گزارش نشده است

دوشنبه: متوسط دما در شب ۳ درجه و متوسط دما در طول روز ۱۱ درجه خواهد بود. در این روز ابر و آفتاب خواهیم داشت و هوای نسبتا خوبی را تجربه خواهیم کرد که احتمالا روز دوشنبه هفته آینده گرمترین روز هفت روز آتی درگز به لحاظ آب و هوایی را تجربه خواهیم کرد

سه شنبه: متوسط دما در شب ۱- درجه و متوسط دما در روز ۸ درجه خواهد بود اما در این روز ما توده های ابرآلود بیشتری را خواهیم دید و ابرهای با بار برف آسمان درگز را خواهد پوشاند

چهارشنبه: متوسط دمای شب ۸- درجه و متوسط دمای هوای روز ۱ درجه پیش بینی شده است. طبق گزارش هوا شناسی ما در روز چهارشنبه بارش برف زمستانی را تجربه خواهیم کرد و می توانیم در این روز درگز را سفید پوش تصور کنیم

پنج شنبه: متوسط دمای شب ۹- درجه خواهد بود و متوسط دمای روز -صفر- درجه تخمین زده شده است. در این روز در ادامه روز قبل برف و سرما گزارش شده است که با توجه به دمای اعلام شده برای این روز پنج شنبه سردترین روز هفته آینده شهرمان خواهد بود

جمعه: متوسط دمای شب در روز آخر هفته ۱- درجه پیش بینی شده است و متوسط دما در طول روز ۷ درجه سانتیگراد خواهد بود. در روز جمعه ی هفته آینده کم کم ابرها از آسمان رخت برخواهند بست و جای خود را به خورشید خواهند داد وما هفته بعدش را با آفتاب شروع خواهیم کرد.

 

مجددا قابل ذکر است که این گزارشات از سایت هواشناسی جهانی استخراج شده است و امیدواریم که این اطلاعات صحیح باشند تا بتوانیم هر هفته یک گزارش مفید و کامل برای همشهریان ارائه کنیم.

موفق و پیروز سربلند باشید